ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό καθώς οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Δ Η Λ Ω Σ Η  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ
Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή υλικό που στέλνετε στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του, η οποία βρίσκεται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας κατωτέρω σε αυτή την ιστοσελίδα. Τα logos & tradermarks των brands Rolex, Panerai, Audermars Piguet, Hublot, Tag Huer, Franck Muller,IWC, Vacheron Constantin,U-Boat, Roger Dibuis,Pattek Philippe,Chopard,Ulysse Nardin, δεν ανήκουν στην Solidswiss.gr και χρησιμοποιούνται από αυτήν προωθώντας πιστά αντίγραφά αυτών. Η Solidswiss.gr αποποιείται κάθε ευθύνη καθώς δεν αποτελεί προϊόν αποπλάνησης και ονομάζει-αναφέρει ρητά πως τα προϊόντα που διαθέτει δεν είναι αυθεντικά. Οποιοσδήποτε προχωρεί σε οιαδήποτε αγορά η συναλλαγή με την παρούσα σελίδα αναγνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι αγοράζει πιστό αντίγραφο και δε διατηρεί ουδεμία απαίτηση έναντι της πωλήτριας.
Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α , Π Λ Η Ρ Ο Τ Η Τ Α  Κ Α Ι
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α  Τ Ω Ν  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό 1 τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η παρουσίαση των προϊόντων του Προμηθευτή σε αυτή την ιστοσελίδα (ηλεκτρονικό κατάστημα) δεν αποτελεί νόμιμη δεσμευτική πρόταση σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 185 επ. Α.Κ., αλλά παρουσίαση καταλόγου προϊόντων σε ηλεκτρονική μορφή.

Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο του Προμηθευτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής, διαφήμισης και εμπορικής εκμετάλλευσης (μάρκετινγκ) προϊόντων) οποιωνδήποτε ιδεών, καλλιτεχνημάτων, προτάσεων ή επινοήσεων [concepts] που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό/περιεχόμενο που υποβάλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από του Προμηθευτή δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε 2 παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να κάνει χρήση των πληροφοριών που υποβάλλονται.

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών εμπορικών σημάτων που δεν ανήκουν ούτε έχουν τη δικαιοδοσία να προβάλλονται και να προωθούνται από εμάς, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον ιστότοπο, υπό τον όρο ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, 3 αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ Η

Χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.

Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε σας «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, συνεπώς, ο Προμηθευτής δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά εγγυήσεις ή δηλώσεις ότι το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι πλήρες, ακριβές, έγκυρο, επίκαιρο, δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα είναι απαλλαγμένη διακοπών ή σφαλμάτων ή ιών, ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή τμήμα αυτού οποιαδήποτε στιγμή.

Ε Υ Θ Υ Ν Η

Ο Προμηθευτής και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή άδικο-πρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό [hardware] ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού 4 τόπου ή προκύπτουσα από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε. Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του Προμηθευτή και των οργάνων του που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Δ Ο Σ Ι Α  Κ Α Ι  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ε Ο  Δ Ι Κ Α Ι Ο

Εσείς και ο Προμηθευτής συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση τυχόν προκύψει ή αφορά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και κάθε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πελάτη με τον Προμηθευτή εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό δίκαιο και η αποκλειστική δικαιοδοσία θα ανήκει στα δικαστήρια των Αθηνών.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα ιστοσελίδα προκείμενου να ελέγχετε αυτές και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Δ Η Λ Ω Σ Η  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ   Τ Ο Υ   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Η   Π Ρ Ο Σ  

Τ Ο Υ Σ   Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ε Σ

Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές 5 σας πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο τις χειριζόμαστε. Ο παρόν δικτυακός τόπος βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Προμηθευτή. Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο, ο Προμηθευτής ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα για εσάς, είτε άμεσα (όπου σας ζητείται να παρέχετε τα δεδομένα) είτε έμμεσα. Ωστόσο, ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της ως υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση περί απορρήτου και δεσμεύεται να διαφυλάξει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει. Στην παρούσα δήλωση εκτίθενται οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων από το Προμηθευτή αναφορικά με τον παρόντα ιστότοπο, η χρήση των «cookies» και ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σ Κ Ο Π Ο Σ   Τ Η Σ   Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες των πελατών και των επισκεπτών του ιστότοπου τόπου με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω email και SMS για τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν καθώς και για σκοπούς ανάπτυξης στατιστικών και έρευνας αγοράς. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που απαιτηθεί π.χ. για να σας ενημερώσουμε για λειτουργικές αλλαγές στον ιστότοπο και για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που ενδεχομένως σας φανούν χρήσιμες (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε επιλέξει να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών). Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν 6 αποκλειστικά από τον Προμηθευτή και δεν θα διαβιβασθούν σε κανέναν τρίτο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση σας.

Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Τ Α   Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

Ο Προμηθευτής δεν θα προχωρεί μέσω του παρόντος ιστότοπου στη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως για παράδειγμα στη γνωστοποίηση των πολιτικών φρονημάτων, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, ζητημάτων υγείας ή άλλων σχετικών δεδομένων). Σε περίπτωση που επιδιώξει τη συλλογή τέτοιων δεδομένων, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

1 . Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Στους ακόλουθους όρους: Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα Solidswiss. Ο όρος «Υπηρεσίες» αφορά στις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή στους πελάτες της.

2 . Β Α Σ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Οι παρόντες γενικοί όροι: (α) διέπουν τις παραγγελίες και αγορές σας από τον Προμηθευτή, με όποιον τρόπο και αν γίνονται αυτές. Ειδικά για αγορές μέσω internet, παρακαλώ δείτε στο site περαιτέρω ειδικές προβλέψεις, (β) μπορεί να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς ή μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες που αφορούν την Ελλάδα στο website www.solidswiss.gr

3 . Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

3.1. Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες με τους εξής τρόπους: 7 (α) μέσω τηλεφώνου στον αριθμό +30 6940390254 ή στο +357 24030310. (β) μέσω Internet και ειδικότερα μέσω του website www.solidswiss.gr . (Δευτέρα – Παρασκευή από 09:00 έως 19:00 | Σάββατο από 09:00 έως 17:00).

3.2. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για έλλειψη διαθεσιμότητας.

3.3. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών ή να ζητήσει εκ των προτέρων καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.

4 . Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Π Α Ρ Α Λ Α Β Η

4.1. Ο Προμηθευτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, εντός τρεις (3) ημέρες σε διευθύνσεις εντός Αττικής και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών σε διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες.

4.2. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει ο Προμηθευτής, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με τον Προμηθευτή και, εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.

4.3. H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς.

5 . Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

5.1. Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

5.2. Ο Προμηθευτής αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 15 ημερών μετά την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων θα χρεώνονται σε εσάς.

5.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά τον Προμηθευτή εντός 2 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, ο Προμηθευτής μπορεί να το επιδιορθώσει ή να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας των 2 ημερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.

5.4. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, ο Προμηθευτής θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 15 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.

6 . Τ Ι Μ Ε Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν   Κ Α Ι   Ο Ρ Ο Ι   Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

6.1. Ο Προμηθευτής μπορεί να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.

6.2. Θα καταβάλλετε την τρέχουσα τιμή Προϊόντων και Υπηρεσιών, η οποία ισχύει κατά την στιγμή της παραγγελίας.

6.3. 0ι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.

6.4. Τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε 9,90 ευρώ ανά παράδοση. Για παραδόσεις αξίας μεγαλύτερης των 509,10 ευρώ, τα μεταφορικά έξοδα δε θα χρεώνονται.

6.5. Η αξία των τιμολογίων είναι πληρωτέα με αντικαταβολή, Paypal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική κάρτα κατά την στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων ή της παροχής των Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίον έχει γίνει η παραγγελία (εκτός εξαιρέσεων συμφωνημένης πίστωσης).

6.6. Εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων διαφέρει από τη διεύθυνση έκδοσης των τιμολογίων, τότε απαιτείται καταβολή του τιμήματος σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της παράδοσης.

7 . Ε Υ Θ Υ Ν Η

7.1. Σε ότι αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες η ευθύνη του Προμηθευτή είναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.

7.2. Ο Προμηθευτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική /παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

8 . Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν   Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

10. Ο Προμηθευτής δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και σέβεται και τηρεί απόλυτα την σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ως περιγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

9 . Ι Σ Χ Υ Ο Υ Σ Α   Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α

Οι παρόντες όροι διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας. και αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

10. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η   Τ Ο Υ   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Η   Γ Ι Α   Τ Α   C O O K I E S

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας μας www.solidswiss.gr και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την Ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Περαιτέρω αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται – μεταξύ άλλων – η πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιείτε κάθε φορά σύνδεση και να θυμάστε τις ενέργειές σας σε κάθε σελίδα που επισκεφτήκατε Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies στο Διαδικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για λειτουργικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. 11. Στο διαδικτυακό τόπο του Προμηθευτή γίνεται χρήση των Απαραίτητων Cookies. Τα Cookies αυτά απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο (επαλήθευση ταυτότητας), σκοπούς ασφάλειας ή εντοπισμού τοποθεσίας. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας στην Ιστοσελίδα μας και για να τη θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επίσης, μετά την ταυτοποίησή και την σύνδεσή σας χρησιμοποιούμε ένα προσωρινό cookie για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να αποτρέψουμε ότι κάποιος άλλος υποδύεται εσάς ακόμα και αν δεν τερματίσετε σωστά τη συνεδρία. Session ID / Σύνδεσης [D1] Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Ένα από αυτά είναι το Cookie που δημιουργεί ένα session ID για τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από οποιονδήποτε άλλο που περιηγείται στην Ιστοσελίδα μας. Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων του Προμηθευτή και διατηρείται προσωρινά όσο ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση. Χωρίς αυτό το cookie η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής, επομένως είναι πολύ σημαντικό . 12 Μόνο ο Προμηθευτής έχει πρόσβαση στα cookies της Ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, όπως για παράδειγμα του Internet Explorer, του Safari, του Firefox ή του Chrome, μπορείτε να ορίσετε ποια cookies θα αποδέχεστε και ποια θα απορρίπτετε. Το που βρίσκετε αυτές τις ρυθμίσεις εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείστε τη λειτουργία «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης για να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε. Εάν επιλέξετε να μην αποδέχεστε ορισμένα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστοχώρου μας. Και εάν εξαιρεθείτε από ένα δίκτυο online διαφήμισης δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε ή ότι δεν θα αποτελείται πλέον αντικείμενο ανάλυσης online διαφήμισης ή μάρκετινγκ. Σημαίνει ότι το δίκτυο από το οποίο εξαιρεθήκατε δεν θα παραδίδει πλέον διαφημίσεις βάσει των διαδικτυακών σας προτιμήσεων και των μοτίβων περιήγησης. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο οποτεδήποτε θέλετε. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookies, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να παύσουν να είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά.